Zoeklocaties parken en plantsoenen (31 maart 2016)

Stippenkaart Haarlems Dagblad Op 30 maart werd in het Haarlems Dagblad een stippenkaart gepresenteerd met locaties om te bouwen. Maar willen de Haarlemmers meer woningen of meer groen in de stad? De kaart biedt kansen om van de stippen plantsoenen en parken te maken in de meest dichtbebouwde wijken. Bijvoorbeeld groen om de leefbaarheid te vergroten of de waarde van het onroerend goed te verhogen. Groen heeft in de stad zoveel extra waarden! Wellicht is voor parken veel meer steun te vinden bij de inwoners. Laat de wijkraden aangeven waar gehele of gedeeltelijke bebouwing of groen is gewenst.

Haarlem heeft op twee na de meeste inwoners per ha en is de minst groene stad van de 30 grote steden. Gaan we voorlopig eerst de groene wijken verdichten en voor bestaande inwoners bouwen of gaan we verdichten en iedereen die dat wil, hier huisvesten. Architect Max van Aerschot gaat er vanuit dat er een woningopgave is omdat er zoveel mensen van buiten in Haarlem willen wonen. Het is geen opgave maar een keuze van het gemeente bestuur. Als de Haarlemmers gaan aangeven alleen nog woonruimte voor de huidige Haarlemmers te willen bouwen dan wordt de opgave veel kleiner. Dan worden er wellicht meer woningen gebouwd voor ouderen die een groot familiehuis achter laten of voor jongeren die het huis uit gaan.

Asfalt en open ruimten dus transformeren tot groene verblijfsruimten ipv woningen. Er is nog geen bouwproject geweest waar bestaande, waardevolle bomen uitgangspunt van het ontwerp zijn geweest. Ook is er geen bouwproject geweest waar het aantal m2 groen later meer is geworden. Altijd minder! Voor bijna elk bouwproject is een kapvergunning nodig voor gezonde bomen. Voor hoeveel bomen werd de laatste tijd nooit in de toelichting aangegeven.

Max van Aerschot is aangesteld als stadsbouw-meester van Haarlem. Het wordt tijd dat de gemeente ook een stadsgroen-meester aanstelt als tegengewicht van de rode lobby die te weinig aandacht heeft voor bomen en groenbehoud. Verder een groenadviescommissie als tegenhanger van de adviescommissie voor de ruimtelijke kwaliteit waar het groen niet meetelt. De rekenkamercommissie van de raad heeft aangegeven dat groen nog onvoldoende aandacht krijgt van de ambtelijke organisatie bij integrale projecten zoals bouwen en herinrichting van de openbare ruimte. Het is aan de gemeenteraad om acties te ondernemen om meer aandacht te krijgen voor het groen.

Het algemeen belang van een groene, leefbare stad zal gewogen moeten worden ten opzichte van woningen voor niet-Haarlemmers. Een stedenbouwkundige doet per locatie onderzoek naar de juiste verhouding tussen de m2 voor gebouwen, verharding, groen, water, verkeer en verblijfsruimten. Dus niet alleen bouwen! Een architect is een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp op tekening zet en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt. Laat de gemeente dus eerst onderzoek doen naar de wenselijkheid om zoveel te bouwen.

Voorbeeld
De Amsterdamsevaart ligt in één van de wijken met de meeste woningen per ha, en het minste m2 groen en bomen per woning in Haarlem. De bewoners/wijkraad willen niet meer woningen, maar van het resterende asfalt een groene wandelboulevard maken in plaats van woningen aan een gracht met een paar bomen.

Een stedenbouwkundige doet onderzoek naar wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten stedelijke gebieden, ontwerpt de openbare ruimte of richt deze in, houdt zich bezig met stedelijke processen en kan regels opstellen voor het bouwen (stedenbouwkunde). De vakgebieden van de architectuur, de planologie, de verkeerskunde en de landschapsarchitectuur hebben raakvlakken met het werk van de stedenbouwkundige.

De poll
De poll zou kunnen zijn: Moet Haarlem bouwen voor niet-Haarlemmers? Haarlem heeft op twee na de meeste inwoners per ha en is de minst groene stad van de 30 grote steden. Gaan we voorlopig eerst de groene wijken verdichten en voor bestaande inwoners bouwen of gaan we overal verdichten en iedereen die dat wil hier huisvesten. Natuurlijk blijven uitzonderingen altijd mogelijk mits goed gemotiveerd. Wordt Haarlem uiteindelijk in de zomer de heetste stad van het land als de aarde opwarmt, omdat er geen groen meer is?

terug naar Archief