De bomenwachters maken zich zorgen over herplanten van bomen in Haarlem

1700 bomen extra

Het college heeft de Haarlemmers beloofd om komend jaar 1700 bomen extra te planten in Haarlem. Niemand weet welke bomen waar geplant gaan worden. De lijst met 1700 bomen extra, is nog niet gepubliceerd. In de commissie die gaat over o.a. het beheer van de openbare ruimte, werd gemeld dat er afgelopen jaar al 1400 bomen extra zijn geplant. Het is dan logisch, dat er een lijst is waar deze 1400 bomen zijn geplant. Dus wordt het tijd dat de gemeente die lijst met de 1400 extra bomen, die al geplant zijn, op de website plaatst.

We roepen de betrokken verantwoordelijken van de gemeente Haarlem nogmaals op om de lijst spoedig te publiceren.

Herplantlijst

Ee bestaat een link naar de herplantlijsten 2021 https://www.spaarnelanden.nl/bomen U kunt daar zelf controleren of alle bomen van uw wijk worden of zijn geplant. Met een melding aan de gemeente kunt u doorgeven waar een boom is verdwenen die nu niet op de lijst staat.

Groenbeleidsplan

Verder werd medegedeeld dat het Groenbeleidsplan, waar de bomenwachters reikhalzend naar uitkijken, waarschijnlijk pas in december in de raad komt GroenLinks heeft gevraagd of wijken zelf een vergroeningsplan konden maken, zoals landschapsarchitecte Bieke van Hees, die voor de Indische buurt heeft gemaakt: bvanhees/docs/210608_indische_buurt_noord_groener.

Oproep

Dus een oproep aan de groenarme wijken: denk na over waar, op welke locatie voor jouw wijk de hoogste prioriteit heeft om bomen, struiken, vaste planten, gras of bloembakken te krijgen. Hoe beter u, als wijkraad, voorbereid bent, hoe makkelijker het is om een vergroeningsplan voor de wijk te maken.

Monumentale bomen

In de bomenverordening wordt beschreven welke bijzondere status monumentale bomen hebben. Op 19 november 2019 heeft het college de Lijst van Beschermwaardige Bomen 2019 vastgesteld waarmee de bomen een bijzondere bescherming genieten. Het besluit en de lijst staan op https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/18-juni/17:00 bij agenda punt 8.1.2.

Hiermee is de lijst van 2009 geactualiseerd op basis van de database. Nieuw toegevoegd aan de lijst zijn de monumentale bomen in bezit van particulieren. De particuliere monumentale bomen zijn in 2019 ter plekke geïnventariseerd en beoordeeld en worden met de vaststelling van deze lijst nu ook beschermd. Niet alleen gemeente bomen ouder dan 80 jaar maar ook ouder dan 50 jaar zijn het beschermen waard. Met zo’n bescherming wordt er niet zo makkelijk een kapvergunning afgegeven. Op https://kaart.haarlem.nl/app/map/18 >objecten openbare ruimte > groen inrichtingselement> staan alle gemeente bomen. De bomen 50 jaar en ouder zijn donker groen.

Monumentale boom aanmelden

We roepen iedereen die een beschermwaardige boom ziet, ouder dan 50 jaar, deze aan te melden.

Op de website van de gemeente staat een formulier om bomen aan te melden die ouder zijn dan 80 jaar. www.haarlem.nl/monumentale-bomen/ > registreer uw monumentale boom

Op de website van de Haarlemse Bomenridders staat informatie over het aanmelden van particuliere bomen ouder dan 50 Jaar. www.haarlemsebomenridders.nl/ghost-bomen/

Monumentale rode Beuk (Fagus Sylvatica Purpurea) van 220 jaar oud

Wanneer wordt herplant bomen L. Springerlaan hoek Jan Sluyterslaan uitgevoerd ?    (mei 2020)

De gemeente heeft een overeenkomst met Spaarnelanden waarin de herplant van bomen wordt geregeld. Helaas blijkt op steeds meer plaatsen deze herplant niet te worden uitgevoerd. Tot juni 2016 stonden op deze plek 8 bomen. Eén boom, een meidoorn was weggehaald vanwege de aanleg van een leiding voor de nieuwbouw van het project Groene Linten. Toen stonden er nog 7 elzen. Afgelopen jaren zijn steeds meer bomen verdwenen en na de laatste storm waren er nog 4.

Hoek Leonard Springerlaan voor en tijdens de kap.

Het blijkt geen zin te hebben om een melding te doen. Het antwoord is altijd: “De afhandeling van uw melding neemt meer tijd in beslag. Zodra wij meer informatie voor u hebben, nemen wij weer contact met u op”. Vervolgens hoor je niets meer. Soms wordt er na een tijdje een blauwe stip op een dode boom gezet. Soms wordt er ook een boom herplant. Helaas is er hier de afgelopen jaren nog niets herplant.

De Haarlemse Bomenwachters dienen nu een verzoek in: Wilt u de hoek volledig opnieuw laten beplanten?
De huidige elzen braken af omdat ze vol zaten met wilgenhoutrups die dikke gaten in de stam maken. Het verzoek omvatte de laatste bomen voor mei te verwijderen. Anders is het risico groot, dat de vlinders gaan vliegen en andere bomen besmetten.
Het verwijderen is (deels) gelukt, nu de herplant nog?

Bouwplannen Put van Peet    (mei 2020)

Op woensdag 13 mei 2020 bespreekt de gemeentelijke raadscommissie de Startnotitie Park van Peet.
HBW verzoeken de commissieleden niet in te stemmen met de voortgang van de startnotitie omdat het project niet bijdraagt aan

 • verduurzaming van de stad, de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen.
 • De afspraak is gemaakt dat er niet gebouwd wordt in de groene gebieden rondom de bestaande stad
 • Haarlemse Bomenwachters dienen deze zienswijze in, gezamenlijk met enkele leden van het Platform Groen. Dit Platform is helaas niet door de gemeentelijke organisatie geraadpleegd.

  Waarom
  In het raadsstuk wordt gesteld: De directe omgeving heeft aangegeven -dat als er woningbouw komt op het weiland- liever laagbouw te zien op een openbaar toegankelijk groen terrein.
  Tijdens een ‘kennismakingsbijeenkomst’ was de meerderheid van aanwezigen tegen de bebouwing van het terrein. Alleen áls er gebouwd mag worden willen de aanwezigen laagbouw. De aanwezigen waren de direct omwonenden die waren uitgenodigd en zeker niet de rest van de wijk, de stad of de natuurbelangen groepen (Platform groen).
  Het gebied heeft op dit moment alleen de bestemming ‘recreatie’ en draagt bij aan de waarden van groen. Het wordt gebruikt voor het weiden van paarden, wordt gebruikt door diverse soorten wilde dieren, draagt bij aan de biodiversiteit en is begroeid met kleurrijke wilde planten. Het biedt bewoners en passanten een groen beeld waardoor je je prettig voelt.

  In de toelichting bij het Coalitieprogramma staat ‘Er breekt met dit akkoord een nieuwe ambitieuze periode aan van investeringen en bouw in Haarlem die daadwerkelijk bijdragen aan de verduurzaming van de stad, de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen.’
  In het Coalitieprogramma zelf staat bij Wonen en ruimtelijke ordening…. We bouwen niet in de groene gebieden rondom de bestaande stad. De verkiezingsbelofte van met name Groen Links.

  Er spelen nu meerdere bouwinitiatieven in de Groene zoom, zoals woningen langs het Liewegje, de volkstuinen langs de Schipholweg en Domus +. Wat blijft er zo nog over van de Groene zoom. HBW dringen er op aan dat de huidige bestemming behouden blijft.

  Hilde Prins Lid Haarlemse Bomenwachters


  Foto Put van Peet
  Put van Peet in het bestemmingsplan
  Put van Peet vanuit de lucht gezien

  Worden monumentale bomen aan de Zijlweg gekapt?    (mei 2020)

  De bomenwachters hebben aangekaart, dat aan de Zijlweg 340 een kapvergunning wordt gegeven, ondanks dat het om monumentale bomen gaat..
  De locatie is al een aantal jaar in het vizier om hier het bestaande complex om te zetten in woningen.
  Het college heeft een lijst vast met monumentale en waardevolle bomen en bijzondere ‘houtopstand’ opgesteld, waarvoor in beginsel geen kapvergunning wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties. Een Boom effect analyse kan geen antwoord geven op de toetsingscriteria zoals in art. 5 vastgelegd.

 • Ernstige bedreiging openbare veiligheid
 • Noodtoestand
 • Andere uitzonderlijke situatie
 • Echter het lijkt er sterk op, dat er geen relatie is gelegd met het feit, dat het hier gaat om monumentale bomen. En het bestuur van Haarlem heeft toch in haar eigen intentie en regelgeving aangegeven, dat er geen monumentale bomen gekapt mogen worden, alleen in geval van uiterste nood. Daar lijkt het hier niet op.

  De Bomenwachters hebben hierbij samengewerkt met de Bomenridders. De Bomenridders en Bomenwachters spreken het bestuur aan op haar eigen regelgeving, of zijn het loze beloftes ?

  Voor nu lijkt het ‘gevaar’ geweken. Maar het moet blijken wat er verder gaat gebeuren, en de Bomenwachters blijven dit, samen met de Bomenridders, volgen.


  Monumentale bomen Zijlweg 340