Groen structuur plan 2010, Haarlemmers behoud je groen

“Als burgers groen bij de woning willen dan moeten ze maar niet in een grote stad gaan wonen”
(wethouder Divendal 2009)

Ooit was Haarlem een groene stad. De hout was een luisterrijke plaats waar Haarlemmers de nodige ontspanning konden vinden.

Deze tijden lijken ver achter ons te liggen. Economische ontwikkeling, nieuwbouw, rioleringwerkzaamheden, allerlei werkzaamheden hebben een ware kaalslag in Haarlem veroorzaakt. Vele grote, imposante bomen zijn gerooid, vaak kwam er een klein boompje voor terug. De herplantplicht werd niet altijd serieus genomen.

Hoop gloorde even toen de gemeente de laatste jaren vele duizenden bomen inventariseerde. Grote bomen die op een monumentenlijst thuis horen waren nu eindelijk vastgelegd. Echter hierbij bleef het voorlopig, van een deugdelijke bescherming kwam het niet.

Zolang er echter geen wettelijke bescherming is zodat bescherming van de bomen echt goed is blijft het elke keer weer moeilijk om de bomen te sparen. Het groen structuurplan zou hierin moeten voorzien.

HBW reactie op plan.

Op 15, 17 en 21 september zijn de inspraakbijeenkomsten over het Groenstructuurplan 2020 geweest. Een plan waarin het college heeft aangegeven geen zin te hebben om iets te doen aan de toch al geringe hoeveelheid m2 groen en bomen per woning.

“Als burgers groen bij de woning willen dan moeten ze maar niet in een grote stad gaan wonen”. Met deze mededeling gaf wethouder Divendal PvdA aan dat het college niet voornemens is om zich in te spannen om Haarlem groener te maken.

Het spanningsveld zit volgens hem niet in rood/groen maar in de inrichting van de openbare ruimte met water, spelen en parkeren. Vergeten werd evenwel dat , in de afgelopen jaren, bij veel bouw- en infrastructurele projecten eerst kaalslag is gepleegd en vele waardevolle oude bomen zijn verdwenen. In de overblijvende ruimte zijn enkele kleine jonge boompjes geplaatst. In het kader van de herplantplicht zijn niet evenveel bomen terug geplant. Als het college zo door gaat wordt Haarlem met dit Groenstructuurplan juist minder groen .

Het rijk beveelt 75m2 groen per woning aan en Haarlem heeft maar 41,8m2. Ja, als de buiten gebieden, zoals Spaarnwoude, in de groenberekeningen worden betrokken dan komt Haarlem hoger uit, maar zo rekent het rijk ook niet. Toch vindt de wethouder de norm van 15 m2 voldoende voor de Haarlemmers en geeft hij geen garanties dat de huidige hoeveelheid groen in Haarlem gehandhaafd blijft.

Er zijn wel 15 gebiedsontwikkelingen te verwachten waar weer kaalslag zal worden gepleegd omdat de stedenbouwkundigen geen rekening hoeven te houden met de bestaande waardevolle bomen. Maar in de nota is niet aangegeven hoe het groen in deze plannen zal worden betrokken, hoe het groen wordt behouden of welke groennormen gewenst zijn. Dit wordt wel voor alle overige zaken in de openbare ruimte vooraf vastgelegd. De inrichting met groen is tot nu toe een sluitpost. Het is gewenst dat bij de grondexploitatieberekeningen van nieuwe projecten al de hoeveelheid m2 groen worden opgenomen en dat in de “verplichte” groenparagraaf het behoud van bomen wordt vastgelegd.

Het handhaven van het bestaande groen moet hoger op de politieke agenda komen te staan. Het bouwen moet in samenhang worden gebracht met het groener maken en groen behouden. In hoeverre kan het dicht bebouwde Haarlem het dragen dat zij steeds meer woningen bouwt? Een opgave die de gemeente zich zelf heeft opgelegd om maar 150.000 inwoners te behouden. 1m2 groen gemiddeld voor een wijk, bv Rozenprieel, is te weinig en toch worden deze wijken verder bebouwd. Starters komen in appartementen te zitten waar het zonlicht nauwelijks naar binnen kan komen omdat de gebouwen te dicht op elkaar zijn gezet. De bouwprojecten moeten meer openbare ruimte te krijgen, anders krijg je op korte termijn verpauperde wijken. En in hoeverre houdt Haarlem rekening met de vergrijzing? Hierdoor zal het bevolkingsaantal afnemen en kunnen er woningen voor starters vrij komen.

De monumentale bomen in de semi -publieke ruimte, particuliere tuinen en alle bomen buiten het centrum zijn niet geïnventariseerd. Deze bomen zijn vogelvrij verklaard! In de nieuwe wet Ruimtelijke ordening staat dat binnentuinen voor 100m2 bebouwd mogen worden. Dit houdt in dat er ook in particuliere tuinen veel groen mag verdwijnen. Deze nota geeft onvoldoende garanties dat er ook in die gevallen voldoende groen zal blijven. Vele bomen zijn uit oude woonbuurten verdwenen en zijn nimmer door de gemeente herplant in omdat zij zichzelf geen herplantplicht had opgelegd.

Haarlem kan groen ook creatiever oplossen met groene muren, groene daken, geveltuinen ed. Maar ook daar worden geen locaties voor aangewezen of mogelijkheden voor geboden.
In het kader van het groene burgerinitiatief heeft een klankbordgroep van burgers twee jaar meegewerkt aan een groen nota. Op last van het college moest deze herschreven worden. Aanbevelingen ten aanzien van groene kwaliteit en kwantiteit in de woonomgeving zijn vervallen en ook de Groencompensatieregeling, die in het oorspronkelijke stuk zat, is nu vervallen! De nadruk wordt nu gelegd op groene routes naar buiten, maar de klankbordgroep wilde zo graag meer groen in de woonomgeving voor kinderen om te spelen, voor ouderen om een ommetje te maken, voor hondenbezitters om de hond uit te laten of gewoon om van die vogel in de boom te kunnen genieten.

In 2010 zal door Haarlem opnieuw een woningbouw convenant worden afgesloten. Voorkomen moet worden dat er weer afspraken met het rijk worden gemaakt die ten koste gaan van de schaarse openbare ruimte in de stad. Het wordt tijd voor een gemeentebestuur met meer visie en kennis van de gevoelens van de burgers. Gelukkig zijn er in maart gemeenteraadsverkiezingen en kunnen we kiezen voor de partijen die Haarlem wel groener willen maken.

Stadsgesprek 2010, 7 JANUARI 2010.

De status en de uitkomst van het stadsgesprek was onduidelijk

De Haarlemse Bomenwachters (HBW) zijn op de bijeenkomst gekomen in de verwachting dat op deze avond een gesprek zou plaatsvinden tussen raadsleden en burgers van Haarlem.
( burgers die zich van te voren via de website hadden aangemeld hebben nooit een uitnodiging gekregen, dit verklaard wellicht dat er weinig aangemelde burgers zijn verschenen )
Op de uitnodiging staat stadsgesprek maar het gesprek bleek een commissie vergadering te zijn van de Commissie Beheer.

Op een commissievergadering kan men alleen zienswijzen indienen maar is een gesprek uitgesloten.
Dit riep meteen protest op waarna op verzoek van burgers toch is besloten om er een gesprek van te maken.
Het voorzitterschap was in handen van de voorzitter van de Commissie Beheer en alleen de insprekers hadden de mogelijkheid om zelf de microfoon te beheren. De raadsleden konden hierdoor bepalen wie en hoe lang sprekers aan het woord werden gelaten.

Stelling:

Het is goed dat Haarlem groeit naar 150.000 inwoners

Reacties politieke partijen op deze stelling. Hier zijn de antwoorden van de lijsttrekkers.

Actiepartij Sjaak Vrugt: Zo'n groei is geen doel op zich. Terecht speelt de discussie over de grenzen aan het bouwen in de stad. Er zijn nog mogelijkheden door - middels slim gebruik van de schaarse ruimte (herbestemming lege panden, meervoudig ruimtegebruik, etc.) - te voorzien in extra woningen, werkruimte en voorzieningen. De stad moet voor Haarlemmers echter leefbaar en groener worden en qua wonen betaalbaar blijven. Nu blijkt met name veel en duur te worden gebouwd voor mensen uit bijvoorbeeld Amsterdam.

ChristenUnie Frank Visser: Eens. We zitten er nog maar een paar honderd vanaf. Haarlem is voor veel mensen een aantrekkelijke stad. Om dit zo te houden moet het groen in de wijken en rond de stad worden behouden. Er is dus geen ruimte voor grote nieuwbouwlocaties. Toch zijn er genoeg mogelijkheden voor nieuwbouw voor woningzoekenden: door herontwikkeling van gebieden zoals de Spoorzone, door soms iets hoger te bouwen en door dubbel grondgebruik (bijvoorbeeld overkluizen van wegen, zoals bij het Nova College aan de Westelijke Randweg).

Forza! Haarlem Bert Gijrath: Een grens boven de 150.000 inwoners is niet zo maar een grens. De stad komt in een hogere categorie. Dat houdt in dat het inkomen van de stad groeit door een hogere bijdrage, daarnaast krijgt de stad zelf meer inkomsten die qua stijging hoger zijn dan de algemene kosten. Kortom Haarlem gaat er op vooruit.

Ouderenpartij Femke de Leeuw: Mee eens. Er is in Haarlem een groot tekort aan betaalbare woningen voor de Mensen met een kleine beurs. Ook ouderen met alleen A.O.W.hebben recht op een goede betaalbare woning.

Trots op Nederland Mirjam Otten: Haarlem is een heerlijke stad om te wonen, maar ruimte om te bouwen, plekjes om te spelen, en openbaar groen zijn schaars. Daarom vindt TrotsopNederland dat er niet ongelimiteerd moet worden bijgebouwd. Maar wat betekent een groei van de huidige 148.500 inwoners naar een bevolking van 150.000? Dat zijn 1500 Haarlemmers erbij. Allemaal een eigen nieuwbouw-woning vindt TrotsopNederland geen goed idee, maar 1500 (klein)kinderen erbij verrijken de stad en zijn van harte welkom!

CDA Merijn Snoek: Eens. Haarlem heeft nu bijna 150.000 inwoners die iedere dag genieten van geborgenheid en gezelligheid, gecombineerd met de voorzieningen van een grote stad. Dat is een mooie maat voor Haarlem; "De Haarlemse maat". Ruimte om veel verder te groeien hebben we niet. De spaarzame groene en vrije ruimte die de stad nog heeft, die willen we beschermen middels een nieuwe Structuurvisie voor Haarlem, waarin groen gelijkwaardig is aan woningen en wegen.

D66 Fedde Reeskamp: Eens. Haarlem is van 30 grootste steden volgens onafhankelijk onderzoek de stad met het minste buurtgroen. De meest versteende stad van Nederland! Het huidige aantal van 150.000 inwoners is het maximale aantal inwoners dat Haarlem met behoud van leefbaarheid kan huisvesten. Meer inwoners leidt tot een minder aantrekkelijke stad. Er mag in Haarlem niet gebouwd worden ten koste van groen, of dat nu in de stad is dan wel in de Groene Zoom.

GroenLinks Tenda Hoffmans: GroenLinks wil niet zonder meer stellen dat Haarlem moet groeien. Wij vinden het belangrijk dat het groen in en om de stad minstens behouden blijft, want groen is belangrijk voor de leefbaarheid. Meer inwoners vraagt om meer voorzieningen en meer woningen, en de ruimte in Haarlem is schaars. Wanneer een gemeente groter is dan 150.000 inwoners, levert dat echter (financieel) voordeel op. Aan die 150.000 zitten we al bijna, dus dat is prima.

SP Hilde van der Molen: De autonome groei van inwoners in Haarlem loopt rustig en gestaag op richting 150.000. Dat is niet goed of slecht, dat gaat vanzelf. Belangrijk in deze blijft het aantal sociale en betaalbare woningen, zodat Haarlemmers met een beperkt inkomen ook in Haarlem gehuisvest kunnen blijven worden. Tegelijkertijd zal er geïnvesteerd moeten worden in voldoende werkgelegenheid en een gezonde groene leefomgeving en speelruimte.

terug naar Archief