Bouwen en Groen (november 2016)

De HBW heeft op 27 oktober bij de behandeling van de bestuursrapportage 2016 aandacht gevraagd voor behoud van groen bij bouw- en herinrichtingprojecten en leefbare wijken.

De prestaties van het programma stedelijke vernieuwing worden voor 90% gehaald maar de kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk. De vraag kan worden gesteld: wordt het de ontwikkelaars in- en extern niet te makkelijk gemaakt? Ook de Rekenkamercommissie heeft aangegeven dat de kwantiteit van het groen onder druk komt te staan door de geringe integrale werkwijze. Bewoners zijn ontevreden over de kwantiteit en de kwaliteit van de openbare groenvoorzieningen. De groenarme wijken dienen daarom ontzien te worden bij verdere verdichting met woningen om maatschappelijke problemen te voorkomen.

HBW stelt voor te kiezen voor een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving door:

HBW stelt voor te kiezen voor een beter leefmilieu, een goede ruimtelijke kwaliteit en goed beheer en onderhoud door de volgende punten ter verbetering in te voeren:

terug naar Archief