2023-05 Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2023 zonder aandacht voor groen en ecologie

Waarom een advies
De “Beleidsregel telecomkabels Haarlem” en “Beleidsregel niet-telecomkabels en leidingen Haarlem” uit 2007 was aan vernieuwing toe. Naast de vele nieuwe leidingen en klimaatadaptatie maatregelen die gebruik maken van de ondergrond zullen ook steeds meer wortels van gras, bomen en beplantingen gebruik maken van dezelfde ondergrond. Haarlem stelt immers meer groenvoorzieningen te willen hebben vanwege de vele ecosysteemdiensten die bladgroen levert. De nieuwe verordening heeft hier echter nauwelijks aandacht aan besteed. Bij werkzaamheden aan de ‘ondergrondse infrastructuur’ wordt regelmatig schade aangericht aan bomen, met name het wortelstelsel heeft het dan zwaar te verduren. Helaas wil het gemeentebestuur vooralsnog geen verantwoordelijkheid nemen voor groenbehoud en dit niet in de verordening opnemen. De redenering is, dat het een zaak is van het beheer en handhaving.

De gebiedsbeheerders zouden de voorwaarden moeten aanleveren bij de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De gebiedsbeheerders hebben geen kennis meer om de voorwaarden te formuleren. En in de vergunningsaanvraag staan geen voorwaarden opgenomen. Bovendien is er bij de afdeling handhaving, die toezicht moeten houden, geen tijd om te handhaven. De Afdeling Handhaving neemt het niet op in het handhavingsprogramma omdat het geen prioriteit heeft (net als al de andere handhavingsacties die met groen te maken hebben).

Advies: de verordening Ondergrondse Infrastructuur verduidelijken, een lijst of artikelen toevoegen die moeten zorgen voor bescherming en schadeherstel van de groenvoorzieningen.

Er zou een bomeninspecteur voor het toezicht en handhaving op de vergunningen moeten worden aangesteld. Want bij graafwerkzaamheden blijkt dat
• De stam van de boom vaak niet is beschermd,
• De leiding niet op de zo groot mogelijke afstand van de stam wordt gelegd maar binnen de kwetsbare boomzone,
• Boomwortels worden beschadigd en onjuist ingekort,
• Grondroerders de grond niet in de juiste volgorde terugbrengen (bomengrond wordt gemengd met zand),
• De maximale verdichting van de grond niet is afgestemd op de groeiplaats van de boom,
• De levensduur van de boom jaren later blijkt te zijn verkort omdat de boom langzaam doodgaat door de beschadiging van de wortels,
• Bomen en beplanting zonder toestemming worden verwijderd en de erin levende dieren worden verstoord,
• Bomen en beplanting niet of onjuist worden herplant,
• Nieuw geplante bomen of beplanting dood zijn gegaan.

Kortom zorg voor een beschrijving van de voorwaarden (bescherming, mitigatie en compensatie) bij het graven onder een boom op basis van een BEA voor het voorkomen en herstel van de groeiplaatsinrichting en bij het graven door beplanting en gras op basis van ecologisch onderzoek en Gedragscode soortbescherming voor bescherming van de natuur.