Bouwplannen en bomen integreren

HBW pleit er weer voor, dat gemeente Haarlem nu echt gaat werken aan het toepassen van ruimte voor bomen en struiken tbv klimaatadaptatie. Hiermee kan ze tegelijk werken aan het welbevinden van bewoners bij nieuw(bouw)plannen in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Dit moet dienen als robuuste stap voorwaarts in de nu voor bomen en ander groen ondermaatse planningsprocessen.
U kent dat wel: "oh ja, we moeten ergens nog wat ruimte beschikbaar houden voor wat openbaar groen, liefst met een boompje erin! Nou ja 3% is genoeg en 3 boom per 90 woningen is zat".

De 3-30-300 doctrine

In onze nieuwe 3-30-300 doctrine kan dat helemaal niet, beste mensen! En om 30% kroonbedekking te kunnen bereiken is minimaal 25-40 m3 doorwortelbare infrastructuurvrije ruimte per boomvlak nodig, met strenge verboden voor kabelaars en leidingenleggers.
Maar dan moet eerst als stap 1 in het bouwproces die 30% kroonbedekking op de kaart worden geïnventariseerd en kadastraal, notarieel en in het omgevingsplan voor minimaal 80 jaar beschermd en vastgelegd worden. Voordat de bouwblokken en de infrastructuur eromheen worden bedacht.

Hoe staat het met de huidige adviezen

De uitgangspunten voor de stedenbouwkundige inpassing en de aantallen woningen tbv het woningbouwbeleid zijn in de stukken geformuleerd. De conflicterende belangen met het (concept) Groenbeleidsplan, Klimaatbeleidsplan, Gezondheidsbeleidsplan, Bomenbeleidsplan en Ecologisch beleidsplan zijn nog onvoldoende geformuleerd.

In de Omgevingsvisie zijn de zes hoofdopgaves voor Haarlem benoemd. HBW vraagt zich sterk af of de Gemeenteraad zich bewust is in welke mate de projecten bijdragen aan deze opgaven, deze zijn:
• Het versterken van de aantrekkelijke woon en werkstad voor iedereen
• Het versterken van het sociaal weefsel
• Een klimaatbestendig Haarlem
• Een gezonde stad voor mens en dier
• De energietransitie in Haarlem
• Een duurzaam bereikbare stad

Hoe dragen deze projecten bij aan de doelen voor kwantiteit en kwaliteit van het groen uit de begroting en hoe wordt het natuurlijk groen er door verbeterd? Weten de Haarlemse Gemeenteraadsleden voldoende in hoeverre de gestelde eisen bijdragen aan de begrotingsdoelen voor meer groen? De gemeente houdt geen bomenboekhouding bij, dus HBW dringt er op aan inzichtelijk te maken waar de gekapte bomen worden gecompenseerd