Elk jaar een financiële balans van de gemeente Haarlem

Elk jaar wordt ook bij de gemeente de (financiële) balans opgemaakt, Is het gemeenschapsgeld uitgegeven aan de dingen, waarover afspraken zijn gemaakt. Een onderdeel daarvan is ons groene kapitaal, ons gemeenschappelijke bezit.

In de zomer van 2022 is de kwaliteit van alle bomen conform NEN-waarde onderzocht. De conclusie was dat er bomen op de beheerkaart staan die er niet zijn en anders om. Dat blijkt ook bij bomenonderzoek bij bouwprojecten. Maar dan moet dit onderzoek toch het juiste aantal bomen aangeven die werkelijk zijn onderzocht. Dat is niet duidelijk

Even in herinnering: Er zou in 2022 gewerkt zijn aan de verdere vergroting van het bomenbestand. Bij een aantal grote boomplant projecten is een extra impuls gegeven. In de nota Versterkers Duurzaam Doen is gesteld dat met dit extra geld (samen met bestaande projecten) in totaal 500 extra bomen zouden kunnen worden geplant in 2022. Dit aantal zou ruim gehaald zijn. Het aantal bomen in de openbare ruimte is toegenomen ten opzichte van 2021. Het groenoppervlak zou heel licht zijn gestegen ten opzichte van 2021.

Echter …. Het blijkt dat het aantal bomen en het groenoppervlakte van de openbare ruimte minder hard gestegen dan de ambitie was,.

M2 GROEN

Uit de beschikbare gegevens blijkt, dat er 3 ha minder openbaar groen is.

AANTAL BOMEN

Haarlem heeft ca. 60.000 bomen in de openbare ruimte. Om dit aantal bomen gelijk te houden moeten er jaarlijks 2000 bomen worden geplant, vanwege vervanging!

Bomen op een sportveld blijken niet tot het openbaar groen te worden gerekend. Voor bomen bij scholen was dat ook niet altijd eenduidig. Deze omissie is in 2021 hersteld. In de jaarrekening toonden de gegevens van 2021 een afname van 1535 bomen! In het oude onderhoudscontract was budget opgenomen voor circa 450 bomen herplantplicht om het areaal (gemiddelde leeftijd circa 30 jaar) gelijk te houden. Er zijn dus nu minder bomen dan in 2016. De vraag rijst dan: waar is het budget voor vervanging van bomen dan aanbesteed? 6 jaar x 400 bomen a €3500,- per boom = ruim 8 miljoen euro.

In Meerwijk zouden ongeveer 100 extra bomen worden geplant, bij de Oudaenstraat (acht extra bomen), Voortingplantsoen (tien extra bomen). Op de Oostkolk in Spaarndam zijn geen zeven nieuwe lindebomen extra geplant, maar herplant!

Nu lijkt elke Procesmanager maar wat te doen. Vooral bij grote bouwprojecten verdwijnen duizenden m2 groen en tientallen bomen. Bv lopende projecten, zoals tegenover Lidl, 023 terrein, Schipholweg. Groen dat ogenschijnlijk niet wordt gecompenseerd.

Straks volgen de OV HUB, Schipholweg 1, Schonevaert, Schipholpoort en Beatrixplein.

Haarlem let op uw groene zaak:

De bomenwachters brengen nogmaals bij u onder de aandacht de zienswijze van de gemeenteraad bij het nieuwe contract voor beheer en onderhoud groen. Het verzoek om evaluatie van de gegevens zoals schouw, benchmark ed. 
De gegevens van het afgelopen jaar zijn belangrijk om te achterhalen, om aan de hand hiervan controle te houden. Eigenlijk is er in 6 jaar ruim 8 miljoen euro verdwenen voor die extra bomen.

Het gaat om veel oppervlak groen, aantallen bomen en geld dat verdwijnt zonder aanwijsbare reden omdat er geen gegevens geleverd worden.