Informatiebijeenkomst BEA Park

Buurtbewoners uit de ruime omgeving van het Beatrixplein waren 11 februari uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over de vernieuwing van het Beatrixplein en omgeving. Ruim honderd mensen bezochten de bijeenkomst. De ruimte in de ITK was helaas veel te klein voor de vele belangstellenden. Het was dan ook moeilijk om alle informatieborden op dat moment te bekijken en te beoordelen. Ze zijn nu te bekijken op de website van de gemeente link www.haarlem.nl/beatrixplein


Presentatie en vragen

De bijeenkomst startte met de presentatie van de eerste ontwerp ideeën van het Stedenbouwkundige plan. Er was geluisterd naar de bewoners want diverse gebouwen zijn lager geworden. Ook is de dichte rand met woningen langs de Prins Bernhard laan vervangen door verschillende half-open bouwblokken. De stedenbouwkundige gaf een toelichting op de diverse functies die in de gebouwen gaan komen, zoals de school, de sportzaal, het huis van de wijk, en waar ze een plek krijgen binnen het project. De landschapsarchitect benadrukte de noodzaak om bomen te behouden alleen werd niet duidelijk of daar bij de situering van de gebouwen rekening mee was gehouden. In de oude plannen verdwenen bijvoorbeeld bijna alle bomen tussen de supermarkt en de Prins Bernhard laan. Ze gaf een toelichting hoe verder ontworpen is aan het Beatrixplein en de Dreef met zijn omgeving. Er wordt een ruim plein gemaakt aan de zuidzijde van de winkels met terrassen en ruimte voor een mobiele oliebollenkraam, kaasboer en terrassen bij een café of restaurant. Een plein om elkaar te ontmoeten. Na de uitgebreide toelichting konden bewoners vragen stellen. Er waren vragen wanneer de eerste sloop zou plaatsvinden, welke gebouwen als eerste verdwijnen en waar de winkels tijdelijk terugkomen. De belangrijkste vraag was; worden er voldoende parkeerplaatsen gebouwd in de boven en ondergrondse parkeergarages of staan de auto’s straks in de bestaande woonwijk. Het antwoord was: we houden ons aan de nieuwe parkeernorm van de huidige coalitiepartijen en er wordt rekening gehouden met het vooruitzicht, dat er straks betaald parkeren wordt ingevoerd. Na een kwartier werd de plenaire bijeenkomst afgebroken. Helaas heeft daarom niet iedereen zijn vragen kunnen stellen.


Participatie

De vraag hoe het participatietraject verder zou verlopen kon niet worden gesteld. Deze bijeenkomst was het participatieniveau: ‘informatie geven en wensen ophalen’. Maar wanneer het participatieniveau Meedenken (raadplegen en adviseren) aan de orde komt is onduidelijk. Er werd geen verslag gemaakt. Op welke wijze wordt het College, en de raad in het bijzonder, geïnformeerd over de wensen, adviezen, ideeën en suggesties van bewoners wordt ook niet duidelijk. Worden genoemde alternatieven als keuze aan de raad in het raadstuk voorgelegd? Of komt er nog een volgende fase waarbij een aantal deskundige bewoners met de vormgevers in overleg gaan om Samen te werken (co creatie) aan het project?


Thematafels

Hierna waren bewoners, die zich hadden opgegeven voor de thematafels, welkom in aparte ruimten. De thematafels gingen over ‘Wonen & verkeer’, ‘Winkelen, werken, ontmoeten&zorgen’ en ‘Bewegen& groen’. De aanwezigen van deze tafels konden helaas alleen aangeven wat zij het belangrijkste vonden bij de inrichting van de openbare ruimte. Op tafels waren impressie plaatjes gelegd, waar de deelnemers rode en groene stickers op konden plakken. De plaatjes waren door de gespreksleider van de thematafel uitgekozen op basis van de geplakte groene stickertjes, zodat andere onderwerpen niet aan de orde konden komen. Eigen inbreng of integraal overleg over de thema’s was niet meer mogelijke en werd niet echt gewaardeerd. Die zouden dan later aan de orde kunnen komen. Ook hier was het niet duidelijk of er een verslag werd gemaakt van de thematafels en wat er met de verzamelde informatie gebeurt.